Természeti adottságok A Mezõfalvai Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság a Mezõfalvi Mezõgazdasági Kombinát 1992. december 31-i átalakulásával jött létre. A jogelõd gazdaság 1977-ben alakult a Mezõfalvai Állami Gazdaság, a Nagyhörcsöki Állami Gazdaság és a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat Nagyvenyimi Tojásüzemének egyesülésével. Ezen gazdaságok is több állami gazdaság egyesülésével jöttek létre, például a Mezõfalvai ÁG a Sismándi, a Tükröspusztai és a Ménesmajori ÁG, valamint a Fejér megyei Halgazdaság egyes tóegységeinek fokozatos egybeolvadásával alakult ki. Ennek következménye a nagymérvû területi tagoltság. A részvénytársaság Fejér megye délkeleti részén helyezkedik el, a gazdaság központja Székesfehérvártól 40 kilométerre, Dunaújvárostól 25 kilométerre található. A gazdaság területe 6238 hektár. A földterület megoszlása a következõképpen alakul:


Megnevezés
Terület (ha)
Szántó
4227
Gyep
1522
Erdõ
48
Nádas
36
Mûvelés alól kivett
405

A földterület négy területre tagolódik, melyek talajadottságaiban jelentõsen eltérnek egymástól. A termõterület nagyobbik része síknak tekinthetõ, de jelentõs a Tolna-Baranyai dombság északi vonulatán fekvõ földek nagysága is. Az Rt. területén szinte mindenféle talajtípus elõfordul, a legelterjedtebb a mészlepedékes csernozjom valamint a réti csernozjom talaj. A mezõségi talajnak megfelelõen a fizikai talajféleség jellemzõen vályogtalaj, de a homoktalajtól kezdõdõen az agyagig minden talajtípus megtalálható. Az összes terület átlagos aranykorona értéke 21,5; a szántóterületé 25,9 AK, vagyis a talajadottságok az országos átlagnál kedvezõbbek. A napsütéses órák száma meghaladja a 2000 órát, az évi középhõmérséklet 10,3 °C. Az évi csapadék mennyisége 530-580 mm között van Az öntözésilehetõség korlátozott, egyedül a sismándi területen van mód mintegy 200 hektár öntözésére.

Közgazdasági adottságok

A Mezõfalvai Zrt. földrajzi kiterjedése hatalmas, az egymástól legtávolabbi területek mintegy 70-80 km-re vannak egymástól. A vállalat területei 17 közigazgatási egységhez tartoznak.

A gazdaság területén két jelentõs vasútvonal, a Budapest-Pécs illetve a Pusztaszabolcs-Dunaújváros-Paks halad át. Valamennyi, a részvénytársaság területe által érintett község szilárd burkolatú úton elérhetõ, és ez jellemzõ a táblák többségére is. A területet átszeli az M6 autópálya és a 63-as út, szegélyezi a 6-os, 61-es és a 62-es fõközlekedési útvonal. A jól kiépített Székesfehérvár-Dunaföldvár alsóbbrendû útvonalon a gazdaság központjából jó a csatlakozás az M-7 autósztrádára is is. A Mezõfalvától mintegy 25 km-re található Dunaújvárosi Kikötõ lehetõséget nyújt a vízi szállításra is, amit fõleg a gabona exportszállításnál használ ki a gazdaság.

A Mezõfalvai Rt. 2017-ben átlagosan 201 fõt foglalkoztatott.

Tulajdonosi szerkezet: alapításkor valamennyi részvény az alapító, illetve a jogutód ÁPV Rt. tulajdonát képezte. 1998. májusában a 10 százaléknyi dolgozói részvény kibocsátására került sor. 2001. májusában a társaság állami tulajdonban lévõ részvényei az Állami Fejlesztési Banknakkkerültek átadásra. A társaság részvényeit 2001. szeptemberében a vállalat munkavállaói által alapított MMB Rt. vásárolta meg. A társaság jegyzett tõkéje 1107210 ezer Ft.

A termelési szerkezet

 

A 2017. évi 4475 millió Ft nettó árbevétel megoszlása a következõ volt:

Megnevezés
Megoszlás %
Növénytermesztés
43,5 %
Állattenyésztés
21,2 %
Erdõgazdálkodás
0,1 %
Mezõgazdasági melléktevékenység
1,6 %
Mezõgazdasági szolgáltatás
19,4 %
Alaptevékenységen kívüli tevékenység
14,2 %

A Mezõfalvi Zrt. szervezeti felépítése az ágazati típusú, melyben 6 igazgatóságot alakítottak ki, úgymint:

1. Növénytermesztési Igazgatóság

2. Vetõmag üzem

3. Tejhasznú szarvasmarha ágazat

4. Legelõ és húshasznú szarvasmarha ágazat

5. Mûszaki ágazat

6. Igazgatási és Rendészeti Igazgatóság

 Vissza a lap tetejére